An initiative of :


Sitekeuring.NET Award


Food-Info.net>

ÎáÝï³Ïï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñ

¸áõù ϳñáÕ »ù ï³É Ó»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ Ñ³ñóÁ §Ò»ñ ѳñóÁ¦ Ïá׳ÏÇ ÙÇçáóáí: ò³íáù ³é³ÛÅ٠ѳñóÁ Ñݳñ³íáñ ¿ ·ñ»É ÙdzÛÝ Ñ»ï¨Û³É É»½áõÝ»ñáíª ³Ý·É»ñ»Ý, Ñáɳݹ»ñ»Ý, ɻѻñ»Ý ϳ٠ëÉáí³Ï»ñ»Ý:

 


Postal address :

Stichting Food-Info
c/o Martina Starovicova
Wageningen University
Food Microbiology Group
PO Box 8129
6700 EV Wageningen
the Netherlands

The Food-Info Foundation (Stichting Food-Info) is registered at the Chamber of Commerce in Arnhem, the Netherlands, with registration number : KVK Arnhem 09175946

 

 


Food-Info.net is an initiative of Stichting Food-Info, The Netherlands

Free counters!